Criteris d’avaluació de l’assignatura de Tecnologies. Informació a recordar de cara final de curs:

Nota final del curs          Nota = (N1ªev.+ N2ªev.+N3ªev.)/3

Per exemple, si un/a alumne/a ha tret :

1ª Avaluació: 4.5             2ª Avaluació: 2.6

Ha de traure:  7,9 en la 3avaluació perque isca la mitjana  (15-2.6-4.5= 7.9)

Exàmens suspesos: es recuperen en la 3ª avaluació (durant les primeres setmanes de juny). La nota que tragueu en aquest examen serà la nota definitiva que es tindrà en compte per a fer la mitjana . No es podran presentar aquells alumnes que tinguen en procediments menys de 4 en 2 de les avaluacions.

1º,2 i 3 ºESO: 30 % Conceptes       50 % Procediments        20 % Actituds

Mínim de 3 en cadascun dels apartats anteriors per a poder fer mitjana.

També sera necessari segons siga el cas:

                Presentació i aprovat (superior com a mínim a 4)  de la llibreta

                 Presentació de la maqueta i de la memòria tècnica que acompanya a la maqueta

Actitud: Haver manifestat una evolució clarament positiva en els següents apartats durant la     3 a avaluació:Puntualitat, Regularitat en l’assistència i compliment de les normes bàsiques de convivència i treball a  l’aula (manteniment d’hàbits de treball i respecte amb els companys i amb el professorat)

Anuncios
Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Tecnolectura(electricitat): Edison i Tesla

Lectura a llegir “Edison i Tesla”

PREGUNTES LECTURA ELECTRICITAT

Treball voluntari a realitzar. Puja un màxim de 0.5p en la nota de la tercera avaluació.

Data límit de lliurament: 4 de juny.

 

Publicado en Tecnolectures | Deja un comentario

Numeració de les fitxes realitzades per al 3º examen (3er trimestre)

E21

 

Fora de termini per a la seua avaluació
Fitxa 13… Esquema dels mecanismes
Fitxa 14 Palanca
Fitxa 15 Títol del tema  i exercicis
Fitxa 16 Càlculs amb les palanques
Fitxa 17 Politja
Fitxa 18 (Taller) Esbós del cotxe eléctric
 Fitxa19   Definició Tipus de mecanismes
 Fitxa20   Test mecanismes
Fitxa 21 Treball per a Pasqua (Metalls)
Fitxa 22    Càlculs relació de transmissió en els sistemes de politges amb corretja
Fitxa 23    Full d’exercicis de recopilació de tot el tema

E22A

Fora de termini per a la seua avaluació
Fitxa 12… Esquema dels mecanismes
Fitxa 13 Palanca
Fitxa 14 Títol del tema i exercicis
Fitxa 15 Càlculs amb les palanques
Fitxa 16 Politja
Fitxa 17 Treball per a Pasqua (Metalls)
 Fitxa 18  Definició Tipus de mecanismes
 Fitxa 19  Test mecanismes
Fitxa 20   Full d’exercicis de recopilació de tot el tema
Fitxa 21???   Càlculs relació de transmissió en els sistemes de politges amb corretja
Fitxa

 

E22B

Fora de termini per a la seua avaluació
Fitxa 12… Esquema dels mecanismes
Fitxa 13 Palanca
Fitxa 14 Càlculs amb les palanques
Fitxa 15 Politja
Fitxa 16 Treball per a Pasqua (Metalls)
Fitxa 17  Definició Tipus de mecanismes
 Fitxa 18 Test mecanismes
 Fitxa19  Exercicis de càlcul relació de transmissió (corrioles-corretja)

E23

 

Fora de termini per a la seua avaluació
Fitxa 15 Esquema dels mecanismes
Fitxa 16  Analitzar mecanismes en diverses maquetes
Fitxa 17 Palanca
Fitxa 18 Títol del tema  i exercicis
Fitxa 19 Càlculs amb les palanques
Fitxa  20 Politges
 Fitxa 21 Treball per a Pasqua
 Fitxa 22   Definició Tipus de mecanismes
Fitxa 23  Càlculs relació de transmissió en els sistemes de politges amb corretja
Fitxa 24   Full d’exercicis de recopilació de tot el tema
Fitxa

E24

Fora de termini per a la seua avaluació
Fitxa 15 Esquema dels mecanismes
Fitxa 16 Analitzar mecanismes en diverses maquetes
Fitxa 17 Palanca
Fitxa 18 Títol del tema i exercicis
Fitxa 19 Càlculs amb les palanques
Fitxa 20 Politges
Fitxa 21 Mecanismes. Tipus. Relació de transmissió
 Fitxa 22  Exercicis de càlcul relació de transmissió (corrioles-corretja)
Fitxa 23 (Taller) Esbós
 Fitxa 24   Treball per a Pasqua (Metalls)
Fitxa 25 Test de mecanismes
Fitxa
Fitxa
Publicado en 0 FITXES TREBALLADES A CLASSE | Deja un comentario

Material de suport per a preparar l’assignatura pendent de 1 ESO

1 ESO – el proces tecnologic valencià

1 ESO – hardware&software_valencià

1 ESO 7- electricidad_VAL

1ESO Estructures VALENCIA

1ESO Mecanismes VALENCIA

1ESO_InternetVAL

materiales_madera_valencianoo

El Departament de Tecnologia de l’IES La Sènia de Paiporta, comunica que per a recuperar la matèria pendent de 1r curs, s’haurà de fer el següent:

  1. Realització d’una sèrie d’activitats escrites que s’han lliurat personalment a l’alumne. Aquest treball suposarà el 30% de la nota i consta de la resolució d’una col.lecció de Problemes i Activitats seleccionades entre les proposades en el curs corresponent.
  2.  Superació d’una prova teòrica escrita. Aquesta prova suposarà un 70% de la nota final i es realitzarà entre el dia 24 d’abril a les 16:00 (la data exacta es farà pública en els taulers d’informació de l’institut).
Publicado en Otros | Deja un comentario

Classe4 MEM.- Llistat de materials i eines (Apartat 7)

catalogo microlog

Imagen | Publicado el por | Deja un comentario

Classe 3 MEM.- Recerca d’informació (Apartat 4)

Per a dur a terme aquesta activitat de recerca d’informació sobre els cotxes elèctrics haureu d’elaborar un treball en el qual expliqueu els següents apartats:
1.Definició de cotxe elèctric.
2.Quin tipus de motor porta un cotxe elèctric?
3 Recerca dels termes:   PHEV, autonomía, BEV, EREV, FCEV,  frenada regenerativa, HEV,  PHEV

4. Historia del cotxe elèctric
5. Avantatges/Inconvenients dels cotxes elèctrics
6. Quant contamina un cotxe elèctric comparat amb un de combustible

7.-  Present del cotxe elèctric (fabricantes, unitats de venda, problemes actuals….)
8.-Futur del cotxe elèctric

Podéu fer aquesta part de la memòria en castellà

Enllaços

https://computerhoy.com/noticias/life/historia-del-coche-electrico-75355

https://hipertextual.com/presentado-por/schick/180-anos-vehiculo-electrico-vistazo-pasado-predecir-futuro

https://ecoinventos.com/asi-funcionan-los-coches-electricos/

https://computerhoy.com/noticias/life/guia-cables-carga-coches-electricos-68585

Podcast de RTVE  “El coche eléctrico”

Publicado en Memòria del projecte | Deja un comentario

Classe 2 MEM.- Proposta de treball (apartat 3)

PROPOSTA DE TREBALL
VEHICLE AMB MOTOR ELÈCTRIC

Dissenyar i construir un cotxe capaç de moure’s cap a davant i cap a arrere i que, a més, complisca alguna de les condicions següents:
. Puga girar cap a l’esquerra i cap a la dreta.
. Està proveït d’un comandament a distància que permeta controlar el seu moviment.

Si volem que, a més de desplaçar-se cap a davant i cap a arrere, el cotxe puga girar cap a la dreta i cap a l’esquerra, podem emprar diverses solucions. La més senzilla és utilitzar dos motors.

Cadascun dels motors mourà una roda, així si només es mou un d’ells el vehicle girarà cap al costat contrari, i si funcionen els dos al mateix temps el vehicle avançarà en línia recta.
El comandament a distància ha de permetre controlar els quatre moviments dels quals està dotat el mòbil; és a dir, ha d’encendre o apagar per separat cadascun dels motors així com invertir el seu sentit de gir.
Per a aconseguir aquests efectes, anem a emprar en el comandament a distància de 2 COMMUTADORS , cadascun encén o apaga un dels motors.

 

Publicado en Memòria del projecte | Deja un comentario

Classe 4.- Corrioles i polipast

Anem a utilitzar els apunts que n’hi ha en el enllaç següent

https://sites.google.com/a/vilanova.escolateresiana.com/tecnologies-a-l-eso-3r/home/les-politges

Exercicis:

1.- Calcula la força que hem de fer per aixecar un objecte de 200 de pes, si  utilitzem una politja mòbil.

2.- Calcula quin és el pes que podem aixecar amb una força de 34 N, si fem servir un polispast de 4 politges mòbils.

3.Calcula la força que hem de fer per aixecar una massa de 340 kg amb una corriola fixa.

4.- Calcula la força que  hem de fer per aixecar una massa de 1500 kg amb una politja mòbil.

5.-  Calcula la força que he de fer amb un polispast de 5 politges mòbils per aixecar una massa de 15000 kg.

6.- Calcula el número de politges mòbils que necessitem per aixecar 950 kg, amb una força de 35 N.

Publicado en Mecanismes | Deja un comentario

Classe 3 MEC.- Esquema mecanismes

Publicado en Mecanismes | Deja un comentario

Cicles de Formació Professional Bàsica

ENLLAÇOS D’INTERÉS

(1)    http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/formacion-profesional/listados

Enllaç a la pàgina de la Consellería d’Educació
Motor de cerca de centres on s’imparteix els diferents nivells de formació professional

(2)  http://tuquevols.net/?p=3335&lang=es

Pàgina amb molta informació sobre Orientació acadèmica i professional a la Comunitat Valenciana

(3) http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/164311681/Orientaciones+admision+FPB+curso+2017-2018.pdf/c2715fec-2f3e-4cb5-8580-147afb321181

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Orientacions sobre el procediment d’admissió de l’alumnat en cicles
de formació professional bàsica en centres educatius

Calendari d’admissió

REQUISITS

Consejo orientador

Minientrada | Publicado el por | Deja un comentario